Ekbalpur Nursing Home Pvt.Ltd
specializing
Phone: (033) 3091 0909 / 2449 5151 E-mail: enhpvt@gmail.com
Doctors List
GENERAL PHYSICIAN
Dr. (Prof.) Tamal Biswas
Dr. (Prof.) Sandip Lahiri
Dr. Siddhartha Purkayastha
Dr. Mrinal Purkayastha
Dr. Kamaleshwar Mukherjee
Dr. Debasish Sarkar
Dr. Somnath Mookherjee
Dr. Indranil Moitra
GENERAL SURGEON
Dr. Tarun Kumar Kundu
Dr. P.K. Mishra
Dr. P.K. Nemani
LAPAROSCOPIC SURGEON
Dr. Subhasish Saha
Dr. M.L. Saha
Dr. Pratip Sengupta
Dr. Tarun Kumar Kundu
Dr. Rajesh Barasia
Dr. V. Lakshman
NEUROLOGIST
Dr. Indrani Dasgupta
UROSURGEON
Dr. P.K. Mishra
Dr. Moloy Bera
Dr. Suresh Bajoria
NEURO SURGEON
Dr. Indrajit Roy
Dr. Ajay Agarwal
Dr. Subhasish Ghosh
Dr. Kaushik Ghosh
Dr. B.C. Mohanty
Dr. Samir Saha
Dr. B.D. Saha
Dr. Rahul Dey
Dr. Amitabha Chandra
Dr. Indranil MoitraM
CARDIOLOGIST
Dr. Abhijit Biswas
PSYCHIATRIST
Dr. Pradip Saha
Dr. Satyabrata Kar
Dr. Akhilesh Pas
CHEST PHYSICIAN
Dr. B. Dasgupta
Dr. A.G. Ghosal
ONCOLOGIST
Dr. Prasenjit Chatterjee
Dr. Mahfuz Ariff
Dr. Somnath Sorcer
Dr. Abhijit Sarkar
Dr. Srikrishna Mondal
Dr. Saradwat Mukherjee
ONCOSURGEON
Dr. Gautam Mukherjee
Dr. Subhasish Sarkar
PAEDIATRICIAN
Dr. Mrinal Kanti Purkayastha
Dr. Jayanta Chakraborty
Dr. Krishna Sen
Dr. Dilip Saha
Dr. Atul Gupta
Dr. Santanu Ray
Dr. (Mrs.) Aparna Sarkar
Dr. Sandeep Sangar
PAEDIATRIC SURGEON
Dr. Ajoy Ghosh
Dr. Biswanath Mukherjee
Dr. P.K. Mishra
GASTROENTEROLOGIST
Dr. Sabyasachi Pattnaik
Dr. N.P. Bahidar
Dr. Ajay Tewari
Dr. Ashim Majhi
ENT SURGEON
Dr. Dulal Bose
Dr. C.R. Khatua
Dr. Chanchal Khatua
Dr. Sanjoy Kumar Gupta
Dr. (Mrs.) Archana Ranade
Dr. Sukanta Seth
Dr. Subhash Mondal
PLASTIC SURGEON
Dr. Amit Bhowmick
Dr. B.B. Chandra
Dr. Shankar Chatterjee
OPTHALMOLOGIST
Dr. Md. Yasin
GYNAECOLOGIST
Dr. (Mrs.) Manjushree Purkayastha
Dr. (Mrs.) Surupa Dasgupta
Dr. (Mrs.) Yasmin Akhtar
Dr. Bhaskar Dey
Dr. (Mrs.) Sujata Dutta
Dr. (Mrs.) Vibha De Agrawal
Dr. Sk. Easin Ali
Dr. S.N. Sarkar
Dr. (Mrs.) Rajasree Sarkar
Dr. (Mrs.) Alka Sen
Dr. (Mrs.) Smriti Bose
ORTHOPAEDIC SURGEON
Dr. Indrajit Sardar
Dr. Kaushik Ghosh
Dr. Kanchan Bhattacharya
Dr. P.K. Roy
Dr. S. Kumar
NEPHROLOGIST
Dr. Lalit Kr Agarwal
Dr. Sandip Bhattacharya
Dr. Arpita Lahiri.
Dr. Rajesh More
Dr. A.K. Pathak
Dr. Amit Guha
Dr. Dinesh Patel
Dr. Raj Chhajer
Dr. Sanjoy Sen
Dr. Imran Haider
HAEMATOLOGIST
Dr. (Mrs.) Sharmila Chandra
CARDIOTHORACIC SURGEON
Dr. Siddhartha Chakraborty
Dr. Uday Sarkar
Dr. Ashish Mondal
FACIOMAXILLARY SURGEON
Dr. Rajarshi Banerjee
ENDOCRINOLOGIST
Dr. Satinath Mukherjee
Dr. Ranen Dasgupta